Er zijn verschillende redenen waarom een leerling afwezig kan zijn, bijvoorbeeld verlof en verzuim. Op deze pagina staat meer informatie over verlofaanvragen en de wijze waarop wij verzuim registeren.


Afwezigheid en verlofaanvraag

Wij vinden het belangrijk om te weten welke leerlingen afwezig zijn en wie te laat komen. We werken daarom met Somtoday. In dit systeem wordt afwezigheid geregistreerd. Het doel hiervan is om spijbelen onder leerlingen te voorkomen. Bij regelmatig te laat komen of spijbelen zullen wij de leerplichtambtenaar informeren. Ook informeren we de ouders op het moment dat de leerplichtambtenaar wordt betrokken bij de leerling.

Leerlingen kunnen ook afwezig zijn door een afspraak bij de huisarts, de tandarts of anderszins. Ons verzoek is om deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijden in te plannen. Indien het niet anders kan, kan hiervoor verlof aangevraagd worden via een formulier beschikbaar via Somtoday.

Indien een leerling bijzonder verlof heeft, is ons verzoek om dit zo snel mogelijk schriftelijk bij de verzuimcoördinator aan te vragen. Als dit verzoek minstens 8 weken van tevoren ingediend wordt, is er genoeg tijd om alle procedures te doorlopen. Verlof rondom vakanties (vervroegd vertrek of verlate terugkomst) wordt in principe niet toegestaan. Slechts in bijzondere situaties kan hier van afgeweken worden, mogelijk in overleg met de leerplichtambtenaar.

Onze verzuimcoördinator is mevrouw G. Kleine (verzuimcoordinatorsalland@csvvg.eu). De verzuimcoördinator zal bij bijzondere aanvragen deze doorsturen naar de leerlingencoördinator.

Ziek- en herstelmeldingen

Iedereen is wel eens ziek. Indien uw kind door ziekte niet op school kan komen, verzoeken wij u de school hiervan vóór 8:30 uur telefonisch via 0592-39 02 90 op de hoogte te stellen. Wanneer telefonisch contact niet mogelijk is, kunt u de ziektemelding ook mailen naar salland@csvvg.eu. Wij ontvangen graag een herstelmelding wanneer uw kind weer naar school komt. 

VVG Vincent wijzend-02.png

We verzoeken u vriendelijk om ziekenhuis- of tandartsbezoeken zoveel mogelijk buiten de lessen om te plannen. Mocht dit toch niet mogelijk zijn, dan wordt u verzocht deze afwezigheid ook telefonisch of per mail door te geven.

In het geval dat uw kind schoolexamens mist door verzuim, verwijzen wij u naar het examenreglement. Verzuim zonder voorafgaande melding, wordt gezien als onterecht verzuim.