Er zijn verschillende redenen waarom een leerling afwezig kan zijn, bijvoorbeeld verlof en verzuim. Op deze pagina leest u meer over verlofaanvragen en de wijze waarop wij verzuim registeren.


Afwezigheid en verlofaanvraag

Op locatie CSG Beilen houden we nauwgezet in de gaten welke leerlingen afwezig zijn en wie er te laat komen. Dat wordt ook geregistreerd in Magister. Dit heeft mede als doel spijbelen te voorkomen. Soms is een leerling afwezig wegens een afspraak bij huisarts, tandarts of anderszins. Het heeft de voorkeur om dit soort afspraken buiten schooltijd in te plannen. Mocht u voor uw kind verlof willen aanvragen, dan kan dat telefonisch (0593-52 28 19) of via de mail (k.beuker@csvvg.eu).

In enkele gevallen komt een leerling in aanmerking voor bijzonder verlof. Wij verzoeken u vriendelijk dit verlof zo mogelijk 8 weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de betreffende teamleider. Deze termijn is nodig vanwege overleg met de leerplichtambtenaar en eventuele beroepstermijnen.

Ziek- en herstelmeldingen

Verzuim van lessen
Als uw kind door ziekte niet op school kan komen, verzoeken wij u de school hiervan tussen 08.00 en 09.00 uur telefonisch (0593-52 28 19) op de hoogte te stellen. Wanneer uw kind hersteld is en weer naar school komt, ontvangen we graag van u de herstelmelding. Dit is een standaardbriefje. Het ingevulde briefje wordt door uw zoon of dochter op de dag van herstel ingeleverd bij de administratie.
VVG Vincent wijzend-02.png
Wij verzoeken u vriendelijk ziekenhuis- of tandartsbezoek zoveel mogelijk na de lessen te plannen. Mocht dit toch onvermijdelijk zijn, dan kunt u de afwezigheid van uw kind telefonisch doorgeven of via een standaardbriefje dat u hier kunt downloaden.

Verzuim tijdens schoolexamens
Ten aanzien van verzuim tijdens schoolexamens verwijzen wij naar het examenreglement. Verzuim tijdens beoordelingen zonder dat de leerling daarvoor van tevoren is afgemeld, wordt opgevat als onterecht verzuim.