Nederlands tweede taal (NT2)


Leerlingen die minder dan zes jaar in Nederland wonen en voor wie Nederlands de tweede taal is noemen we in het onderwijs NT2 leerlingen (Nederlands Tweede taal). Op Salland inventariseren we de onderwijsbehoeften van alle NT2 leerlingen. Voor een deel van deze leerlingen geldt dat er sprake is van een taalachterstand die te verklaren is door het korte verblijf in Nederland.
We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij datgene wat een leerling nodig heeft en indien nodig worden leerlingen extra ondersteund. Deze ondersteuning richt zich op de taalontwik- keling.