Naast de begeleiding in het Atelier worden door verschillende specialisten ondersteuning geboden bij enkelvoudige problematiek. De ondersteuning is altijd gericht op de (onderwijs-)behoeften van de leerling en wordt daardoor op maat geboden. 


Dyslexie en dyscalculie

Bij leerlingen in de brugklas waarbij sprake is van een vermoeden of risico op dyslexie wordt een screening op spelling- en leesvaardigheid afgenomen. Voor de beoordeling hiervan hanteren we het Protocol Dyslexie voor Voortgezet Onderwijs van het ministerie van onderwijs. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen met ernstige lees-/spellingsachterstanden krijgen het advies om verder onderzoek te laten doen naar dyslexie. De kosten voor dit onderzoek komen voor rekening van de ouders.
Leerlingen waarbij de diagnose dyslexie al is gesteld, kunnen opstart remedial teaching krijgen, waarbij ze leerstrategiëen aangereikt krijgen en de mogelijkheid van ICT-hulpmiddelen wordt besproken.

Leerlingen met dyscalculie ervaren problemen bij het rekenen of ruimtelijk inzicht. Als dit probleem bij een leerling door een orthopedagoog of psycholoog is vastgesteld, wordt er een dyscalculieverklaring afgegeven. Een interne deskundige begeleidt leerlingen met dyscalculie, zodat leerlingen leren hoe ze er in lessituaties mee om kunnen gaan.
Daarnaast hebben leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie recht op een faciliteitenpaspoort. Hierin staat van welke faciliteiten de leerling gebruik mag maken op school.

Faalangst

Voor leerlingen waarbij sprake is van faalangst, is er de mogelijkheid om op school deel te nemen aan faalangstreductietraining. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via de mentor of leerlingcoördinator.

Hoogbegaafdheid

Op Lariks hebben we oog voor de specifieke (onderwijs)behoeften van hoogbegaafde leerlingen. We snappen dat niet iedereen op dezelfde manier leert. We vinden het belangrijk dat hun specifieke karaktereigenschappen worden herkend en erkend. Uit ervaring weten we hoe belangrijk het is voor het welzijn van deze leerlingen en hun prestaties binnen het onderwijs om gezien te worden, erkenning te ervaren van hun kwaliteiten, maar ook om passende ondersteuning te krijgen bij de moeilijkheden die zij ervaren binnen het onderwijs. Daarom spelen we in op hun hoge intelligentie en bieden hen begeleiding op maat en de benodigde cognitieve uitdaging middels een breed aanbod van vakken en keuzemogelijkheden. Met als doel dat zij succesvol kunnen zijn in het voortgezet en hoger onderwijs.

Jeugdmaatschappelijk werk

Vanuit Vaart Welzijn is een jeugdmaatschappelijk werker op Lariks werkzaam. De jeugdmaatschappelijk werker begeleidt leerlingen met sociaal-emotionele problematiek en kan het onderwijs ondersteunen door een brugfunctie te vervullen tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s), school en (jeugd)zorginstellingen. Leerlingen kunnen ook zelf binnenlopen bij de jeugdmaatschappelijk werker als zij tegen problemen aanlopen.

Langdurig ziek

Als een leerling door ziekte langere tijd niet naar school kan, kijkt de mentor samen met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling hoe er toch onderwijs gevolgd kan worden. Indien nodig wordt de ambulant begeleider vanuit het samenwerkingsverband betrokken.

Voor meer informatie over het onderwijs bij langdurige ziekte, kunt u contact opnemen met de leerlingcoördinator. Op de landelijke site www.ziezon.nl is meer algemene informatie te vinden.


Vertrouwenspersoon

Op school is iedereen bereid hulp aan leerlingen te bieden: leerlingcoaches, docenten, conciërges, de decaan of een lid van de directie. Soms is er behoefte aan contact met een vertrouwenspersoon. Voor vragen aan de vertrouwenspersoon, kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur.