Dyslexie

In de brugklas screenen we alle leerlingen op hun spelling- en leesvaardigheid. Voor de beoordeling hiervan hanteren we het Protocol Dyslexie voor Voortgezet Onderwijs van het ministerie van onderwijs. Ouders van leerlingen met ernstige lees-/spellingsachterstanden krijgen het advies om verder onderzoek te laten doen naar dyslexie. De kosten voor dit onderzoek komen voor rekening van de ouders. Voor leerlingen met een LWOO-indicatie betaalt de school de kosten van de test. Voor dyslectische leerlingen is binnen de school extra ondersteuning beschikbaar. Een interne deskundige begeleidt leerlingen met dyslexie gedurende een afgebakende periode.

Dyslectische leerlingen hebben recht op een dyslexiepaspoort. Hierin staat onder andere van welke faciliteiten de leerling gebruik mag maken. Meer informatie over ondersteuning bij dyslexie op Salland vindt u hier.

Dyscalculie

Leerlingen met dyscalculie ervaren problemen bij het rekenen of ruimtelijk inzicht. Als dit probleem door een orthopedagoog of psycholoog is vastgesteld, wordt er een dyscalculieverklaring afgegeven. Voor leerlingen met dyscalculie is binnen de school extra ondersteuning beschikbaar. Een interne deskundige begeleidt leerlingen met dyscalculie gedurende een afgebakende periode. Leerlingen met dyscalculie hebben recht op een dyscalculiepaspoort. Hierin staat o.a. van welke faciliteiten de leerling gebruik mag maken.